Dit arbejde og Din uddannelse

Organisering af arbejdet:

Arbejdet i Aabenraa er organiseret så at dagarbejdet starter kl. 08.00 med morgenkonference i konferencelokale nær sengeafdelingerne, hvor afdelingens faste læger samles, sammen med det afgående vagthold og røntgenlæge. Der gennemgås indlagte patienter, sygehistorier samt røntgenbilleder. Herefter følger en dedikeret skadeskonference, hvor BLOK-lægerne og KBU-lægerne deltager sammen med afgående bagvagt og skadestuevagt samt en røntgenlæge. Arbejdsplaner foreligger 3 mdr. frem og tilsendes pr. email samt ligger på intranet til download. Aabenraa Sygehus Introduktion Alle nye læger får forud for ansættelsen et brev fra administrationen samt en velkomstmail fra Afdelingen. I mailen fremgår det hvem man får som hovedvejleder, samt en plan for de 2 første ugers introduktion. Introduktionsperioden kan variere, afhængig af om den nye læge tidligere har været ansat på Sygehuset (brandøvelse, ID-kort, IT-koder m.m.) samt hvilken stilling der tiltrædes. Alle nye læger informeres om, at de har mulighed for at finde stort set alle relevante oplysninger via internet links og specielt afdelingens uddannelses-hjemmeside: www.OrtiSyd.dk

Introduktionsperioden:

Der planlægges ved ansættelsens start en superviseret periode på ca. 14 dage, hvor uddannelseslægen informeres generelt om praktiske forhold på sygehuset og afdelingen, samt oplæres i håndtering af vagtarbejde, stuegang, ambulatorie m.m. I introduktionsperioden drøftes bl.a.:

– Dag- og vagtfunktionerne med relevans for lægen.

– Generel drøftelse af arbejdsforholdene, afdelingens kultur, lægens position i systemet.

– Drøftelse af uddannelsesforhold med uddannelsesansvarlig overlæge, indenfor de første uger.

– Introduktion til de vigtigste akutte tilstande.

– Indikation og gennemførelse af diverse røntgenundersøgelser

– Introduktion til elektronisk patientjournal (Cosmic, RisPACS, Speechmax).

– Introduktion til diagnose- og behandlingskoder (SKS-browser).

– Introduktion til arbejdsgange på OP, i Skadestue, ambulatorie og sengeafdeling.

– Introduktion til beredskabsplan og brandinstruks. Det tilstræbes at introduktionssamtale med hovedvejleder sker allerede i introduktionsperioden.

 

Vejleder:

Uddannelseslægen møder Hovedvejlederen – om muligt, på første arbejdsdag, og der aftales tid for første vejledersamtale, indenfor de næste 2 uger. Med Hovedvejlederen afholder uddannelseslægen den første vejledersamtale: introduktionssamtalen samt senere justeringssamtalen samt slutevalueringen, som skal sikre at læringsplanen holdes eller justeres, samt at eventuelle problemer kan erkendes, inden det er for sent at rette op på dem. Opholdet ender med slutevalueringen.

Uddannelseslægen laver referat af vejledersamtalen som sendes/mailes til den Uddannelsesansvarlige Overlæge (UAO). Under vagtarbejde, i ambulatoriet eller under stuegang kan den tildelte Hovedvejleder erstattes af den tilstedeværende mere erfarne læge, der i så fald fungerer som klinisk vejleder i situationen. Uddannelseslægen kan altid bruge UAO som mentor, der evt. kan udpege speciallæge eller overlæge som Mentor. Vejlederfunktionen kræver et særligt vejlederkursus, som alle læger der udpeges gennemgår snarest muligt. Med vejlederopgaven følger et mindre YL-løntillæg og det forventes at vejlederen om nødvendigt anvender tid uden for arbejdstiden til at sikre en fyldestgørende vejledning.

Den UddannelsesKoordinerende Yngre Læge (UKYL) følger op på – sammen med UAO, om vejlederne får gennemført de respektive vejledersamtaler.

Kurser og onsdags-undervisning:

Alle uddannelseslæger tilbydes relevante kurser. For KBU-lægerne er der tale en lang række obligatoriske kurser, der gennemføres i introduktionsperioden. Ligeledes er der mulighed for deltagelse i sygehusets interne kurser.

INTRO-læger er garanteret deltagelse i ATLS-kursus og AO-basic kursus og skal hurtigst muligt, evt. allerede inden start på afdelingen, sikre sig tilmelding på disse kurser, da der ofte er ventetid. Afdelingen har reserveret x antal pladser så koordiner det med den Uddannelsesansvarlige Overlæge

Desuden tilbydes og tilskyndes INTRO-lægerne til deltagelse i I-kurser.

INTRO-lægen skal også deltage i obligatorisk lokalt Vejlederkursus, for selv at kvalificere sig som vejleder for KBUlæger. Ligeledes tilskyndes til opstart af forskningsprojekter og deltagelse i kongresser, herunder DOS-kongressen.

HU-lægerne deltager ligeledes i en lang række obligatoriske kurser (A-kurser), samt tilbydes deltagelse i konferencer og kongresser i et relevant omfang. Ved kongresser o.lign. skal uddannelseslægen søge om deltagelse via klinikledelsen / centerledelsen.

UKYL organiserer fast onsdagsundervisning og sørger for at uddannelseslægen hurtigst muligt får undervisningsopgaver. Der kan være tale om 3-minutters gennemgang af pt.-cases, resumé af nyheder indenfor behandling af frakturtype, nyt regime for AK-behandling osv. osv. Lægen forventes om muligt at holde flere sessioner igennem ansættelsen og gerne med stigende kvalitet. Inddragelse i afdelingens arbejde med fornyelse af instrukser og lignende, ses også som læringsmæssigt værdifuldt arbejde, der også kan munde ud i undervisning.

Evalueringssystemet:

– Introduktionssamtalen gennemføres inden for de første 2 uger efter ansættelsen. Her gennemgås uddannelsesprogrammet, forventninger afstemmes og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan (referat ved uddannelseslægen og kopi til UAO). Der henvises til hvor uddannelseslægen selv kan finde oplysninger om uddannelseskrav på internettet, (www.sst.dk, www.ortopaedi.dk, www.evaluer.dk). Portefølje og Målbeskrivelse i ortopædkirurgi samt anvendelsen af www.logbog.net mhp. godkendelse af kompetencer m.m.

– Justeringssamtalen midt i forløbet eller hyppigere, hvor eventuelle problemer tages op og der lægges planer for løsning af disse. Der foretages godkendelse af kompetencer via www.logbog.net (referat af samtalen ved uddannelseslægen og kopi til UAO).

– Slutevalueringen, hvor det tilstræbes at den uddannelsesansvarlige overlæge også deltager Der foretages godkendelse af kompetencer via www.logbog.net (referat af samtalen ved uddannelseslægen og kopi til UAO). Evaluering af forløbet gennemgås mhp. svar på www.evaluer.dk Samtalerne dokumenteres ud fra ”Skabelon for hovedvejledersamtale og kopi af disse går til UAO mhp. opbevaring af dokumentation elektronisk. Skema kan udfyldes af uddannelseslægen sammen med hovedvejleder.

Ligeledes tilstræbes en mere karriereorienteret samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge nogle måneder efter ansættelsen. Det arbejdes ligeledes på at alle uddannelseslæger får en 360 graders evaluering midt i uddannelsesforløbet, med efterfølgende samtale ved UAO.

Uddannelsen af yngre læger har høj prioritet i Afdelingen og er en integreret del af det daglige kliniske arbejde. Uddannelseslægen forventes selv aktivt at forsøge at få det optimale ud af ansættelsen herunder at formulere behov og forventninger samt opsøge uddannelsesgivende situationer. Uddannelseslægen forventes ved selvstudium at tilegne sig yderligere teoretisk viden fra lærebøger og tidsskrifter, samt at bidrage til afdelingens undervisning, herunder den ugentlige faste undervisningsdag – onsdag kl. 08.05-9.00.

Uddannelseslægen arbejder altid under supervision af erfaren læge eller bagvagten og vil få mulighed for at deltage i ambulatorievirksomhed med egen patientliste, men med supervision fra erfaren kollega. Stuegang og stuearbejde (sammen med speciallæge), hvor uddannelseslægen deltager aktivt og eventuelt selvstændigt løser problematikker.

Konferencer og formaliseret undervisning:

Der er daglig morgenkonference fra kl. 8.00 til ca. 8.30 for alle fremmødte læger, hvor afgående bagvagt afrapporterer døgnets begivenheder og opsummerer de indlagte patienter, samt eventuelle traumepatienter. Patienternes sygdomsbillede og frakturtyper fremlægges. Årsagen til indlæggelse og operationsindikation fastlægges. Operationspatienter prioriteres og røntgenbilleder gennemgås sammen med røntgenlæge. Eventuelle tvivlsspørgsmål diskuteres med de fremmødte læger og der søges konsensus. Under fremlæggelsen fremhæves interessante og lærerige problemstillinger for uddannelseslægerne og uddannelseslægen forventes at være spørgende og opsøgende mht. viden om diagnose og behandling. Ingen spørgsmål er dumme. Afdelingens øvrige aktuelle problematikker gennemgås. Herefter starter det kliniske arbejde. BLOK- og KBU-lægerne holder efterfølgende skadekonference, med en af de afgående INTRO-læger, der har haft natarbejde i skadestuen – og med afgående bagvagt. Der er tale om kvalitetskontrol og en særlig fordelagtig læringssituation.

Alle dage kl. 17.30-18.00 er der vagtskifte for både for- og bagvagterne, hvor vagtholdets arbejde bliver evalueret samt debriefet.

Hver onsdag morgen er der systematiseret og formaliseret undervisning fra kl. 8.05-09.00. Uddannelseslægen forventes at komme med kortere eller længere indlæg med regelmæssige mellemrum under ansættelsen. Der kan være tale om 3-minutters opsummering af patienttyper eller behandlinger, længere foredrag eller patientcases der ønskes gennemgået. Alle læger på afdelingen deltager også med indlæg, således at undervisningen bliver varieret og kontinuerlig. UKYL er ansvarlig for planlægningen.

Der afholdes regelmæssige møder i Traumeteamet, hvor alle faglige problematikker diskuteres. Møderne er tværfaglige. Traumeteamtræning afholdes med regelmæssige mellemrum. Uddannelseslægen opfordres kraftigt til at deltage.

Arbejdstilrettelæggelse:

BLOK- og KBU-læger fungerer hovedsagelig som forvagt. Arbejdsfunktioner udgøres først og fremmest af forvagtsarbejde i Skadestuen og Modtagelsen (FAM1), med undersøgelse og behandling af patienter, herunder indlæggelse og journalskrivning samt evt. operationsklargøring. Under arbejdet i Skadestuen er der supervision af FAM-vagten, der også går stuegang på FAM2, den Fælles Akut Modtage afdeling. FAM-vagten udgøres oftest af en 1. reservelæge eller en speciallæge. Der er også mulighed for tilkald af mellemvagten (oftest en INTRO-læge) eller bagvagten (oftest en speciallæge).

BLOK- og KBU-læger arbejder også i ambulatoriet, hvor der vil være tale om parallel ambulatorier med en mere erfaren læge, der kan supervisere. Endelig kan Stuegangsarbejde forekomme enten sammen med erfaren læge eller som forvagt tilkald til stuegangsopgaver.

Samarbejdspartnere For uddannelseslægerne, er hovedsageligt plejepersonalet, herunder især sygeplejersker. Men der vil også være hyppig kontakt til især røntgenlæger og det anbefales at besøge røntgenklinikken. Der samarbejdes også med andre lægelige faggrupper især i Skadestuen, herunder medicinere og organkirurger. Der vil også være opkald fra praktiserende læger eller læger fra andre sygehuse, vedrørende patienter der passerer gennem Skadestuen eller Modtagelsen.

Forsknings-, udviklings- og kvalitetsarbejde:

Afdelingen har en forskningsansvarlig speciallæge, der har til opgave at igangsætte og fastholde forskningsprojekter og involvere og inddrage især de yngre læger i dette. Der pågår som oftest en håndfuld projekter, samt opstartes nye forskningsprojekter hvert halve år. Sygehuset har et dedikeret nyt Forsknings- og Læringshus, der rummer omkring 10.000 m2 og til stadighed udvikles. Der er Simulationscenter med mulighed for artroskopi-øvelser, avancerede elektronisk-styrede traumedukker m.m. Uddannelseslæger opfordres til selv at opsøge mulighederne, og faste kursusforløb er under udvikling. Ortopædkirurgisk Afdeling indgår i sygehuset kvalitetsarbejde med certificering samt indrapporterer til Dansk Fraktur Database, samt alle nationale databaser.

Afdelingens overordnede rammer og uddannelsesstruktur:

Ortopædkirurgisk klinik i Aabenraa, er en del af det nye akutsygehus og behandler akut traumatologi. Patienter modtages gennem Skadestuen FAM1 eller via overflytning. De fleste akutte patienter indlægges på det akutte FAM2 sengeafsnit, indtil de er opereret eller på anden vis afklaret og kan udskrives. Alternativt overflyttes patienterne efter 2 døgn til ortopædkirurgisk sengeafsnit, der er delt op i Team1 og Team2. Team2 tager sig hovedsagelig af hoftenære frakturer medens Team1 har de øvrige patienttyper.

Lægerne har kontorpladser på Svalegangen (1. sal), hvor BLOK-, KBU- og INTRO-lægerne har en stort fælleskontor med 3-4 PC-pladser og printer. Her findes ligeledes stort mødebord, samt projektor og lærred mhp. møder, undervisning, foredrag m.m. Alle læger har adgang til personlig arbejdsmailkonto samt har et dedikeret dueslag, hvor man kan afhente papirpost. Læring og uddannelsesmiljø prioriteres højt på Afdelingen.

En forudsætning er et godt arbejdsmiljø, som på alle måder tilstræbes. En afslappet omgangstone og fælles aktiviteter, også uden for arbejdstid er en del af dette. Alle læger deltager i alle former for undervisning af kolleger, medicinstuderende og evt. andre faggrupper. Undervisning kan foregå mange steder og på mange niveauer. Hyppigt vil uddannelseslægen arbejde tæt sammen med mellemvagt eller bagvagt, med mange muligheder for læringssituationer. I ambulatoriet vil der være selvstændig patientbehandling, men med ældre læge på parallel stue og mulighed for at konferere eller se med. Endelig er stuegang en mulighed for sammen med ældre læge at lære mere om de enkelte patientforløb.

Sønderborg Sygehus:

Sønderborg matrikel:

I Sønderborg varetages behandling af elektive ortopædkirurgiske patienter på afsnit for sammedagskirurgi, herunder skulder- og albuekirurgi, håndkirurgi, fod- og ankelkirurgi, hofte- og knæprotesekirurgi samt knæartroskopi. Alle uddannelseslæger har behov for også at møde disse patientgrupper. Der er derfor afsat tid til at alle uddannelseslæger har mulighed for et ophold på Sønderborg matriklen: Lægestuderende: Afgør selv ud af hvor mange dage af deres ophold, de ønsker at være i Sønderborg.

KBU-læger: Har 2 dages fokuseret ophold, som kan udvides med evt. afspadserings- eller fridage.

BLOK-læger: Har 2 ugers ophold i Sønderborg, for at opleve de mange elektive patientkategorier og procedurer i ambulatoriet samt på OP, som de vil møde senere som praktiserende læger.

INTRO-læger: Har 3 ugers ophold i Sønderborg, for at opleve de mange elektive patientkategorier, og deltage i de elektive operationer som er en vigtig del af speciallægeuddannelsen.

HU1-læger: Har 3 ugers ophold i Sønderborg, for at opleve og delvis oplæres i de relevante elektive patientundersøgelser, og deltage i de elektive operationer som indgår obligatorisk i speciallægeuddannelsen.

HU3-læger: Har 3 måneders ophold i Sønderborg, for at opleve og blive oplært i de relevante elektive patientundersøgelser, og deltage i de elektive operationer som indgår obligatorisk i speciallægeuddannelsen

Planlægning og koordinering:

Alle ophold for uddannelseslægerne på Sønderborg klinikken skal planlægges i god tid (3 mdr.), så at skemalægger (Afdelingslæge Klaus Sander) har mulighed for at lægge det ind i arbejdsplanen. I Sønderborg er det ligeledes vigtigt at koordinere sit uddannelsesophold med de respektive Sektorer hvilket bliver understøttet af den uddannelsesansvarlige på Sønderborg Sygehus.